وزیر امورخارجه در کنفرانس امنیتی مونیخ:

ایران متعهد به پایان‌موفق گفتگوهای وین است

بامداد خبر:وزیر امورخارجه در کنفرانس امنیتی مونیخ با ذکر اینکه :ایران متعهد به پایان‌موفق گفتگوهای وین است گفت : ما همه تصمیماتی که باید می‌گرفتیم، اتخاذ کرده ایم و جدیت خودمان را به طور کامل نشان داده ایم. برای اینکه به توافق نهایی برسیم، اکنون بستگی کامل به سه کشور اروپایی و آمریکا دارد تا […]

بامداد خبر:وزیر امورخارجه در کنفرانس امنیتی مونیخ با ذکر اینکه :ایران متعهد به پایان‌موفق گفتگوهای وین است گفت : ما همه تصمیماتی که باید می‌گرفتیم، اتخاذ کرده ایم و جدیت خودمان را به طور کامل نشان داده ایم. برای اینکه به توافق نهایی برسیم، اکنون بستگی کامل به سه کشور اروپایی و آمریکا دارد تا فورا همانند ما عمل کنند.