تصفیه خانه فاضلاب شماره ۲ شیراز به بهره برداری رسید

تصفیه خانه فاضلاب شماره ۲ شیراز با حجم روزانه یک صد هزار مترمکعب، با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو در یک ارتباط ویدئو کنفرانسی به افتتاح و بهره برداری رسید. با راه‌اندازی این تصفیه خانه حدود ۶۰۰ هزار نفر از خدمات آن بهره مند خواهند شد و حدود ۱۸۰ هزار خانوار تحت پوشش خدمات […]

تصفیه خانه فاضلاب شماره ۲ شیراز با حجم روزانه یک صد هزار مترمکعب، با حضور رئیس جمهور و وزیر نیرو در یک ارتباط ویدئو کنفرانسی به افتتاح و بهره برداری رسید.

با راه‌اندازی این تصفیه خانه حدود ۶۰۰ هزار نفر از خدمات آن بهره مند خواهند شد و حدود ۱۸۰ هزار خانوار تحت پوشش خدمات آن قرار خواهند گرفت. بطور کلی با افتتاح این تصفیه خانه ۴۹ درصد از جمعیت شهر شیراز تحت پوشش خدمات آن قرار می‌گیرند.