پرداخت ۴۰% از مطالبات کشاورزان گندم کار استان فارس

بامداد خبر: جمالی مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس گفت : تا کنون مقدار ۷۲۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان فارس خریداری و تحویل مراکز خرید در استان شده است ، که ارزش ریالی این مقدار گندم ۱۲/۷هزار میلیارد تومان (همت) است که از این میزان ۴۰% طی دو […]

بامداد خبر: جمالی مدیر کل اداره غله و خدمات بازرگانی استان فارس گفت : تا کنون مقدار ۷۲۵ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان فارس خریداری و تحویل مراکز خرید در استان شده است ، که ارزش ریالی این مقدار گندم ۱۲/۷هزار میلیارد تومان (همت) است که از این میزان ۴۰% طی دو مرحله از مطالبات کشاورزان عزیز و زحمتکش استان فارس پرداخت شده است، در مرحله اول ۲ (همت) و مرحله دوم ۳ (همت) که جمعا تا امروز ۵ هزار میلیارد تومان به گندم کاران استان پرداخت شده است. شنبه ۱۶ تیرماه ۱۴۰۳ روابط عمومی اداره کل غله وخدمات بازرگانی استان فارس