اولویت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی به جای برخورد قهری

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر برخورد قهریه ارجحیت دارد. مهندس علیرضا اورنگی در جلسه هم اندیشی با مدیران جهاد کشاورزی استان، با بیان مطلب فوق افزود: راهکار و سیاست برون رفت از قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز، پیشگیری به موقع از تخلف است . […]

رئیس سازمان امور اراضی کشور گفت: پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی بر برخورد قهریه ارجحیت دارد.

مهندس علیرضا اورنگی در جلسه هم اندیشی با مدیران جهاد کشاورزی استان، با بیان مطلب فوق افزود: راهکار و سیاست برون رفت از قلع و قمع ساخت و ساز غیر مجاز، پیشگیری به موقع از تخلف است .

اورنگی خاطرنشان کرد: باید در حوزه پیشگیری از تغییر کاربری اراضی پایش ها به سمت استفاده از فناوری نوین باشد.

اورنگی تصریح کرد: ده گردشی و تامین خودرو هزینه ای زیادی برای سازمان امور اراضی دارد.

وی گفت: قطعا برخی بخشنامه ها قابل اصلاح است و مسائل و پیشنهادات سازنده باعث می شود سازمان امور اراضی با بررسی و پیگیری پیشنهادات نسبت به اصلاح بخشنامه ها اقدام می نماید.