مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

صدور حواله الکترونیک تحویل کودهای یارانه ای به کشاورزان

بامداد خبر: حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس گفت:در راستای اجرای دستور وزیر محترم وقت جهاد کشاورزی درخصوص سامانه پایش مواد کودی و لزوم صدور حواله الکترونیک برای تحویل کودهای یارانه ای به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد ۵۳۵۹۸ حواله الکترونیکی از طریق سامانه […]

بامداد خبر: حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس گفت:در راستای اجرای دستور وزیر محترم وقت جهاد کشاورزی درخصوص سامانه پایش مواد کودی و لزوم صدور حواله الکترونیک برای تحویل کودهای یارانه ای به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، از ابتدای سال جاری تاکنون، تعداد ۵۳۵۹۸ حواله الکترونیکی از طریق سامانه پایش مواد کودی صادر گردید.

مدیر شعبه ابراز کرد: منبع تغذیه سامانه فوق، اطلاعات کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی در سامانه پهنه بندی می باشد.