حادثه رانندگی در جاده کمربندی ۵ شهروند را راهی بیمارستان کرد

بامداد خبر:دو حادثه رانندگی در کیان آباد و جاده کمربندی ۵ شهروند را راهی بیمارستان کرد. عملیات امداد و نجات آتش نشانان از دو ایستگاه ۱۷ و ۱۸ در دو حادثه رانندگی جاده کمربندی و کیان آباد با پنج مصدوم انجام شد.

بامداد خبر:دو حادثه رانندگی در کیان آباد و جاده کمربندی ۵ شهروند را راهی بیمارستان کرد.

عملیات امداد و نجات آتش نشانان از دو ایستگاه ۱۷ و ۱۸ در دو حادثه رانندگی جاده کمربندی و کیان آباد با پنج مصدوم انجام شد.